Innkalling til Årsmøte i FK Haugesund

Informasjon om Årsmøte 2021.

Årsmøte i FK Haugesund avholdes tirsdag 16. mars. 

Årsmøte starter klokken 17.00 på Haugesund Stadion dersom det er innenfor den tids gjeldende smittevernregler. Alternativt vil møtet avholdes på Teams.

Forslag som ønskes behandlet må leveres styrets leder på Haugesund Stadion (Karmsundsgaten 169) senest 02.03.21.

Årsberetning med regnskap og budsjett er tilgjengelig for gjennomsyn på Haugesund Stadion fra og med 09.03.21.

Grunnet behovet for eventuell smittesporing kreves det påmelding til Årsmøtet. Påmelding gjøres her innen 14. mars.

Om stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

I anledning Åmøtet henviser FK Haugesund til § 2-5 om stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett, 3. og 4. ledd:

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstager i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.

Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjoner.

Annonse fra Eliteserien: