IMG_1015

Reduserer utestengelse

Klubbstyret har vurdert sanksjonsutvalgets vedtak.

Annonse:

Den 30. mai 2024 fattet klubbens sanksjonsutvalg vedtak om å utestenge en person i 35 kamper som følge av ytringer fremsatt i en lokal podkast rettet mot hovedtreneren for klubbens A-lag for herrer.

Det har i etterkant av dette blitt gjennomført samtaler mellom de involverte parter og sist et møte på Haugesund Sparebank Arena den 3. juni 2024. Under møtet fremsatte den utestengte en uforbeholden unnskyldning som hovedtreneren opplevde som genuin og ektefølt. På bakgrunn av dette, har klubbens styre tatt saken opp til behandling igjen for å vurdere om det er grunnlag for å endre sanksjonsutvalgets vedtak.  

Klubbstyrets konklusjon er at reaksjonen reduseres til utestengelse i ti kamper. Den ene kampen anses allerede gjennomført og det gjenstår da ni kamper - i praksis ut 2024-sesongen. Klubbstyrets begrunnelse fremgår i sin fullstendighet lenger nede i saken.

- Vi er veldig glad for at Sancheev ville møte oss og at han tok seg tid til å ta imot våre unnskyldninger for både sårende og støtende kommentarer i podkasten og den klønete beklagelsen i etterkant. Vi hadde en god samtale og denne erfaringen har lært oss at vi skal være respektfulle og ansvarlige i hva vi uttrykker i fremtidige episoder. Vi setter også pris på at FK Haugesund, på eget iniativ, har revurdert og nå redusert utestengelsen, sier paneldeltakerne i Pedagogisk IdrettsPreik i en felles kommentar.

FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid er fornøyd med samtalene som er blitt ført de siste dagene.

- PIP har tatt ansvar og gjort det klart at de tar avstand fra de aktuelle uttalelsene. Det skal de ha honnør for. Er det noe saken har bidratt til, er det økt bevisstgjøring rundt denne tematikken. Samtlige parter er nå ferdige med saken. Nå ser vi frem til en nye kamper – der FKH og PIP på hver sin måte skal bidra til entusiasme rundt Haugalandets flaggskip, uttaler styreleder Christoffer A. Falkeid.

Klubbstyrets avgjørelse 

Sanksjonsutvalget fattet vedtak om utestengelse av «A» den 30. mai 2024. Bakgrunnen for utestengelsen er uttalelser «A» har kommet med som paneldeltaker i en lokal podkast, hvor hovedtreneren for klubbens A-lag for herrer er omtalt som «xxx» og «xxx» på det som oppfattes som en nedsettende måte. Utvalget vurderte dette som rasisme og reagerte med 35 kampers utestengelse og tilhørende holdningsendringsprogram.

Det følger av klubbens reaksjonsreglement at «reaksjonsvedtak kan påankes», at «ankefristen en uke fra vedtak er fattet» og at «anke behandles av klubbens styre». Videre fremgår det at klubben «kan oppheve, forkorte eller endre reaksjoner dersom dette er hensiktsmessig».

Partenes møttes til dialog om saken den 3. juni 2024. Til stede under møtet var blant annet «A» og klubbens hovedtrener som de aktuelle uttalelsene er rettet mot. Under møtet fremsatte «A» en uforbeholden unnskyldning til hovedtreneren som vedkommende opplevde som genuin og ektefølt. Videre ga «A» uttrykk for at han ikke ønsker å fremsette en formell anke eller klage på sanksjonsutvalgets reaksjon og at fokuset hans kun var å gjøre opp for seg ovenfor hovedtreneren. På bakgrunn av dialogen i møtet, finner klubbens styre det riktig å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å endre sanksjonsutvalgets vedtak.

Styret vil innledningsvis understreke at det å uttrykke eller på annen måte foreta seg noe som må anses som rasisme, ikke er ensbetydende med at man er rasist eller har rasistiske intensjoner. Klubbens styre har da heller ikke mistanke om at «A» har rasistiske holdninger. Når det er sagt, er klubbens styre av den klare oppfatning at de aktuelle uttalelsene – «xxx» og «xxx» og især kombinasjonen av de to – faller innunder begrepet «rasisme» i den konteksten de ble fremsatt i.

Klubbens reaksjonsreglement retter seg i utgangspunktet mot uønsket aktivitet «i forbindelse med klubbens arrangementer», men det følger at også annen aktivitet kan medføre reaksjoner «i tilfeller som i spesiell grad bryter med klubbens verdier». Ettersom de aktuelle uttalelsene ble fremsatt mot klubbens hovedtrener i en etablert podkast rettet mot FKH-publikummet – hvor podkastene er gjort i opptak og ikke er blitt redigert bort før publisering -, mener klubbens styre at det er riktig å reagere på de aktuelle uttalelsene selv om disse ikke ble fremsatt i forbindelse med klubbens egne arrangement.

Spørsmålet er da hvilken reaksjon dette bør møtes med.

Som nevnt ovenfor, møttes partene til videre dialog om saken den 3. juni 2024. På dette møtet fremsatte «A» en uforbeholden unnskyldning ansikt til ansikt til klubbens hovedtrener. Klubbens hovedtrener har forklart at han opplevde unnskyldningen som genuin og ektefølt.

På grunnlag av at «A» har unnskyldt seg og gjort det klart at han tar avstand fra de fremsatte uttalesene, finner klubbens styre det riktig å redusere sanksjonsutvalgets reaksjon. Dette også for å avgrense mot tilfeller der avsender ikke fremsetter en unnskyldning og det derav må reageres strengere.

Samtidig mener klubbens styre at det er riktig – og viktig – å markere sitt klare standpunkt mot rasisme – også dersom dette følges opp av en etterfølgende unnskyldning. Dette også fordi reaksjonen skal ha tilstrekkelig allmennpreventiv virkning og bidra til å redusere rasisme som et omfattende og utbredt problem innenfor fotballen. Det er FK Haugesund sitt ansvar å sørge for trygge rammer i og rundt Haugesund Sparebank Arena – og dette ansvaret må klubben ta selv om også klubben har trådt feil på dette området ved tidligere anledninger. Det vises her også til hvordan klubbens hovedtrener selv har opplevd og reagert på de fremsatte ytringene.

Etter en samlet vurdering, har styret kommet til at det er riktig å reagere med en utestengelse på ti hjemmekamper. Den ene kampen anses allerede gjennomført og det gjenstår da ni kamper – i praksis ut 2024-sesongen. Når utestengelsen er gjennomført, er «A» hjertelig velkommen tilbake på stadion. 

Klubbens styre vil understreke at den anser slike saker som utfordrende og anerkjenner at dette er tøft – ikke bare for mottaker av de fremsatte uttalelsene, men også for den som nå ilegges endelig reaksjon. Klubbens styre vil derfor igjen understreke at det ikke er grunnlag for å hevde at «A» har hatt noen intensjon om å være rasistisk med de aktuelle uttalelsene. Årsaken til at klubbens styre reagerer som det gjør, er at klubben må være sitt ansvar bevisst og at det vurderes som feil å ikke ilegge noen reaksjon i det hele tatt.

Vennlig hilsen

Christoffer A. Falkeid / Styreleder

Annonse fra Eliteserien: